การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง โครงการตำบลบ้านดง รณรงค์ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค 27 มี.ค. 2562


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน May 7, 2019 14:41 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 33
pdf โครงการกสต.รพ.สต.บ้านท่าสี อ.แม่เมาะ May 7, 2019 14:42 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 11 MB 74
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม May 7, 2019 14:42 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 471 KB 42
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านท่า May 7, 2019 14:42 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 60 KB 51
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ May 7, 2019 14:43 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 35