การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง โครงการตำบลแม่ถอด รณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค 23 เม.ย. 62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน May 7, 2019 15:20 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 32
pdf โครงการกสต.รพ.สต.บ้านแม่ถอด.อ.เถิน May 7, 2019 15:20 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 7 MB 42
pdf หนังสือเชิญสสจ. 001 May 7, 2019 15:20 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 53
pdf ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม May 7, 2019 15:21 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 40
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านแม่ May 7, 2019 15:21 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 81 KB 31
pdf ภายถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม May 7, 2019 15:21 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 740 KB 55
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ May 7, 2019 15:21 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 28