การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง โครงการชุมชนบ้านน้ำโท้ง ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค 28 เม.ย. 62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 74
pdf หนังสือเชิญวิทยากรสสจ.ลำปาง May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 MB 74
pdf โครงการกสต.บ้านน้ำโท้งอ.เมือง May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 7 MB 73
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 791 KB 78
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านม่า May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 59 KB 81
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ May 7, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 57