สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒


วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สนาม

หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี