เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 : สมาธิบำบัด และการนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับ ผู้สูงอายุ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 : สมาธิบำบัด และการนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนวัดนาก่วมใต้ เทศบาลนครลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 60 คน