ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 240 คน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง