สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความพร้อมของร่างกายและจิตใจที่จะทำงานบริการประชาชนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ