สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2562 เวลา 19.๑๕ น คุณศรีสอางค์  วรรณกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมมอบนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิการ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย ตัวแทนสถานศึกษา ๓๐ คน แกนนำชุมชนและ อสม. โซน ตำบลเวียงเหนือ และบ่อแฮ้ว ๑๓๗ คน รวม ๑๖๗ คน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารสำนักการช่าง- กองคลัง เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง