รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 ฉบับ


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
jpg ประกาศหน้าเวบ22052562 อย. แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ จำนวน 2 ฉบับ โดยกำหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลที่ทำการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และกำหนดให้บุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะการออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เสพ ผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือผู้เสพและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษที่ได้สมัครใจขอเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และได้ปฏิบัติครอบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา. และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลตามมาตรา 94
May 22, 2019 09:30 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 237 KB 54