สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.)


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.) Receive Claim Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดลำปาง โดย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่งานไอทีและระบบสารสนเทศจากทุกโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก คือคุณกุศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  การประชุมัดขึ้น ๒ วัน โดยคาดว่าจะสามารถนำโปรแกรม RCM.มาใช้ได้ทั้งจังหวัดลำปาง ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓