สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการที่เข้าอบรมจาก ๓ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง แพร่และ น่าน  อบรมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง