ขอเชิญร่วมเสนอราคายา การสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562


สสจ.ลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เข้าร่วมการเสนอราคายา ในการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562

กำหนดยืนราคา 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63

การส่งเอกสาร ไฟล์ข้อมูล และตัวอย่างยา กำหนดส่งในวันที่ 18 ก.ค. ถึง 7 ส.ค. 62 ณ โถงหน้าห้องธุรการชั้น 1 ตึกสสจ.ลำปาง

ประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ สสจ.ลำปาง

สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ 054-227527 ต่อ 108

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือเชิญร่วมเสนอราคา June 7, 2019 13:41 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 655
pdf รายการยาที่เชิญร่วมเสนอราคา62 June 7, 2019 13:46 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 316 KB 664
pdf ประมาณการใช้ยา62 June 7, 2019 13:46 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 732 KB 623
doc แบบฟอร์มส่วนที่1,2,3 June 7, 2019 13:51 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 61 KB 592