สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ การเกิด ทร.๑/๑ online ด้วยระบบคอมพิวเตอร์


วันที่ ๑๒ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบ การเกิด ทร.๑/๑ onlineด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้องคลอดรพศ. รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๓๐ คน โดย คุณมงคล โพจนฤคม สปสช.เขต ๑ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน