EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


EB7 ข้อ1 การสนับสนุนงบประมาณโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้่มครองผู้บริโภค

EB7 ข้อ2 โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้่มครองผู้บริโภค

EB7 ข้อ3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ

EB7 ข้อ4 ภาพถ่ายประกอบการอบรมโครงการ

EB7 ข้อ5 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB7 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน