EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


EB9 ข้อ1 (1.2)

EB9 ข้อ1 (3) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

EB9 ข้อ1 (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB9 ข้อ1 (7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9 ข้อ1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB9 ข้อ1(1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน

EB9 ข้อ1(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

EB9 ข้อ1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

EB9 ข้อ1(1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (กฏกระทรวง)

EB9 ข้อ1(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

EB9 ข้อ1(1.7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB9 ข้อ1(5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ

EB9 ข้อ1(6) การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องให้ผู้ร้องเรียนทราบ

EB9 ข้อ1(1.8) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB9 ข้อ1(1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

EB9 ข้อ2 การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

EB9 ข้อ3 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB9 ข้อ7.2

EB9 ข้อ7.4

EB9 ข้อ8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

EB9 ข้อ8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน (Flow&Sop)