ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาการให้บริการงานควบคุม และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1