EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


EB18(1) ขออนุมัติโครงการ

EB18(2) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

EB18 ข้อ 2-3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

EB18(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB18(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

EB18(5) สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

EB18 ข้อ 4,5 สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์ จังหวัดลำปาง

EB18 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ

EB18 ข้อ6 (6.2)Print Screen การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB18(1) ขออนุมัติโครงการ June 13, 2019 13:20 jumb0_0 73 KB 89
pdf EB18(2) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 June 13, 2019 13:20 jumb0_0 442 KB 88
pdf EB18(3) ภาพถ่ายประกอบ June 13, 2019 13:20 jumb0_0 143 KB 79
pdf EB18(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง June 13, 2019 13:21 jumb0_0 64 KB 64
pdf EB18(5) สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง June 13, 2019 13:21 jumb0_0 138 KB 66
pdf EB18 ข้อ6 (6.2)Print Screen การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่าน June 21, 2019 09:05 jumb0_0 855 KB 49
pdf EB18 ข้อ 6 แบบฟอร์มขจเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ June 23, 2019 09:40 jumb0_0 47 KB 43
pdf EB18 ข้อ 4,5 สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์ จังหวัดลำป June 23, 2019 09:40 jumb0_0 76 KB 51
pdf EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ June 23, 2019 09:40 jumb0_0 416 KB 55
pdf EB18 ข้อ 2-3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล June 23, 2019 09:40 jumb0_0 581 KB 66