EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   ๊Update !..


EB18(1) ขออนุมัติโครงการ

EB18(2) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

EB18(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB18(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

EB18(5) สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562