EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB21 ข้อ1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยงด้วยระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จังหวัดลำปาง

ข้อ1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯรอบที่2

EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(เพิ่ม)

ข้อ2 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

EB21 ข้อ2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำความผิดวินัยฯ

EB21 ข้อ3 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคญ 4 มาตรการ

EB21 ข้อ5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัยฯ

EB21 ข้อ6 (6.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส4

EB21 ข้อ6 (6.2) Print Screen การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB21 ข้อ 1บันทึกขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมิ June 22, 2019 14:50 jumb0_0 34 KB 16
pdf EB21 ข้อ3 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำค June 22, 2019 14:50 jumb0_0 158 KB 19
pdf EB21 ข้อ5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้อง June 22, 2019 14:50 jumb0_0 208 KB 26
pdf EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1 August 21, 2019 10:49 jumb0_0 236 KB 2
pdf EB21 ข้อ2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุ June 22, 2019 14:50 jumb0_0 308 KB 16
pdf EB21 ข้อ6 (6.2) Print Screen การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ June 21, 2019 09:59 jumb0_0 356 KB 14
pdf EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน June 13, 2019 13:35 jumb0_0 874 KB 46
pdf EB21 ข้อ2 แบบรายงานการดำเนินงานตามมาตรการ ไตร August 21, 2019 13:58 jumb0_0 163 KB 2
pdf EB21 ข้อ1 สรุปผลการดำเนินการตามาตรการป้องกัน August 21, 2019 13:58 jumb0_0 41 KB 1
pdf EB21 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ ไตรมาส4 August 21, 2019 13:58 jumb0_0 38 KB 2