EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   ๊Update !..


EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน June 13, 2019 13:35 jumb0_0 874 KB 11