EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB23 ข้อ1 (1.1) ขออนุมัติโครงการ

EB23 ข้อ1 (1.2) ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมินคุุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง

EB23 ข้อ2 (2.1-2.5) โครงการประเมินคุุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง

EB23 ข้อ2 แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม

EB23 ข้อ3 (3.1) การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

EB23 ข้อ3 (3.2) Print Screen จากเว็บไซต์