EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง


EB24 ข้อ1 (1.1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB24 ข้อ1 (1.2) ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB24 ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB24 ข้อ3 (3.1) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

EB24 ข้อ3 (3.2) Print Screen จากเว็บไซต์