EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


EB25 ข้อ1 อนุมัติจัดทำกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ2 อนุมัติจัดทำกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2 มีนาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ2(2.1.1-2.1.2) มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ2(2.1.3) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข

EB25 ข้อ2(2.2.1-2.2.2) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข

EB25 ข้อ2(2.2.3) มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ2(2.3) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข

EB25 ข้อ3(1) สรุปรายงานการประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง

EB25 ข้อ3(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง

EB25(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB25(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณ

EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ

EB25 ข้อ6 (6.2) Print Screen จากเว็บไซต์

EB25 ข้อ6 (6.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบปฏิบัติงาน June 13, 2019 14:03 jumb0_0 37 KB 104
pdf EB25 ข้อ2(2.1.1-2.1.2) มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน June 13, 2019 14:03 jumb0_0 126 KB 97
pdf EB25 ข้อ2(2.1.3) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข June 13, 2019 14:03 jumb0_0 46 KB 96
pdf EB25 ข้อ2(2.2.1-2.2.2) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข June 13, 2019 14:03 jumb0_0 35 KB 115
pdf EB25 ข้อ2(2.2.3) มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน June 13, 2019 14:03 jumb0_0 298 KB 75
pdf EB25 ข้อ2(2.3) แบบบันทึกอุบัติการและแนวทางแก้ไข June 13, 2019 14:03 jumb0_0 50 KB 76
pdf EB25 ข้อ6 (6.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ June 13, 2019 14:04 jumb0_0 69 KB 81
pdf EB25 ข้อ6 (6.2) Print Screen จากเว็บไซต์ June 13, 2019 14:04 jumb0_0 69 KB 76
pdf EB25(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 64 KB 77
pdf EB25(3) ภาพถ่ายประกอบ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 143 KB 69
pdf EB25 ข้อ3(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเมินค June 23, 2019 09:33 jumb0_0 793 KB 48
pdf EB25 ข้อ3(1) สรุปรายงานการประชุมการประเมินคุณธ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 532 KB 58
pdf EB25 ข้อ 2 ประกาศมาตรการตรวจสอบปฏิบัติงานของเ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 78 KB 59
pdf EB25 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดทำแนวทางการตรวจสอบฯ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 46 KB 63
pdf BE25 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ June 23, 2019 09:33 jumb0_0 47 KB 63
zip FlowChart June 24, 2019 13:50 jumb0_0 2 MB 69
zip EB25ข้อ1 August 21, 2019 14:34 jumb0_0 1,013 KB 37