EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


EB26 ข้อ1 คู่มือการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

EB26 ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ

EB26 ข้อ3(3.1) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

EB26 ข้อ3(3.2) Print Screen จากเว็บไซต์