การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านต้นธง ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง 27 พ.ค. 62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน June 20, 2019 15:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 33
pdf โครงการกสต.รพ.สต.บ้านต้นธง อ.แม่พริก June 20, 2019 15:56 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 13 MB 36
pdf ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม อ.แม่พริก June 20, 2019 15:56 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 MB 42
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านต้นธงอ.แม่พริก June 20, 2019 15:56 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 80 KB 38
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม June 20, 2019 15:56 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 691 KB 38
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ June 20, 2019 15:57 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 29