สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน

เวชกรรมป้องกัน ได้รับมอบเป็นประธานแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ  มณฑลทหารบกที่ ๓๒ สำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1,2,3 เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อุตสาหกรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดลำปาง