EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ


EB14 ข้อ1 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ

EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ

EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ

EB14 ข้อ4 (4.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB14 ข้อ1 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ June 22, 2019 14:56 jumb0_0 41 KB 43
pdf EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ June 22, 2019 14:56 jumb0_0 2 MB 103
pdf EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ June 22, 2019 14:56 jumb0_0 757 KB 40
pdf EB14 ข้อ4 (4.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ June 22, 2019 14:56 jumb0_0 43 KB 48