ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ฯ


ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด