การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 16


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2562  คุณกุลรัตน์  ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 16 จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมสิ่งดีๆที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นเวทีที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีการไหว้ครูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 ซึ่งภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์การเอกชน นักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 300 คน พร้อมนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน จึงได้มีการคัดเลือก หมอพื้นบ้านที่ให้บริการ ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ในชุมชนโดยมิได้ หวังผลกำไร เข้ารับมอบหนังสือรับรองความเป็นหมอพื้นบ้านจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง