โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10


โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนลำปางทุกหมู่เหล่าตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติมามอบให้แผ่นดินและนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองและสังคม โดยมีเป้าหมาย การรณรงค์ สื่อสารให้ประชาชนส่งคืนตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเชิญชวนให้ประชาชน และหน่วยงานบริการสาธารณสุขปลูกต้นรวงผึ้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมการเปิดจุดรับตำรับ/ตำรา การแพทย์แผนไทย และทำหนังสือแจ้งทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และประสานหมอพื้นบ้านที่มีความประสงค์ส่งมอบตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นจัดกิจกรรมโดยประสานงานกับกลุ่มงานจิตอาสา กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลการดำเนินการ พบว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 137 คน และมีหมอพื้นบ้าน จำนวน 3 คนส่งมอบตำรับ / ตำราการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน จำนวน 6 ตำรา จำนวน 7 ตำรับ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมอพื้นบ้าน ร่วมกันลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ต้น รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง