การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง ปีงบ 2562 โครงการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯโดยเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) บ้านสันหลวง อ.ห้างฉัตร 10 มิ.ย.62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน July 4, 2019 13:27 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 18
pdf โครงการ กสต. รพ.สต.บ้านสันหลวง อ.ห้างฉัตร July 4, 2019 13:27 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 MB 28
pdf ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมอ.ห้างฉัตร July 4, 2019 13:28 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 5 MB 20
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านสัน July 4, 2019 13:28 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 80 KB 24
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม July 4, 2019 13:28 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 696 KB 21
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ July 4, 2019 13:28 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 17