การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง ปีงบ 2562 โครงการชุมชนลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน) รวมพลังบริโภคยาให้ปลอดภัยและอ่านฉลากก่อนบริโภค เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม 28พ.ค.62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 40
pdf โครงการ กสต. รพ.เสริมงาม July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 4 MB 77
pdf ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม รพ.เสริมงาม July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1,003 KB 59
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.เสริมงาม อ. July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 81 KB 32
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 702 KB 45
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ July 4, 2019 14:26 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 34