การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จ.ลำปาง ปีงบ 2562 โครงการตำบลปงเตา รณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค 13มิ.ย.62


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน July 5, 2019 14:54 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 9
pdf โครงการ กสต. รพ.สต.บ้านพร้าว อ. งาว July 5, 2019 14:54 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 31 MB 11
pdf หนังสือเชิญวิทยากรจาก สสจ. July 5, 2019 14:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 MB 10
pdf ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมอ.งาว July 5, 2019 14:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 14
pdf การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านพร้ July 5, 2019 14:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 47 KB 5
pdf ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม July 5, 2019 14:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 754 KB 18
pdf ข้อมูลการลงทะเบียนรพ.สต.เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกรมวิทย์ July 5, 2019 14:55 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 88 KB 7