ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) กำหนดจัดโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf กำหนดการ BigData July 11, 2019 14:20 อังค์วรา หม่องผัน 2 MB 109
pdf รายละเอียดโครงการBigData July 11, 2019 14:20 อังค์วรา หม่องผัน 1 MB 84