เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูงข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1.บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ

2.บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ

3.บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน

4.บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น

5.บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 July 11, 2019 14:34 อังค์วรา หม่องผัน 3 MB 25