ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Ipratopium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒+๐.๐๕mg dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศIpra62 August 5, 2019 13:23 supapon 5 MB 33
pdf specIpra62 August 5, 2019 13:23 supapon 2 MB 30
pdf ราคากลางIpra62 August 5, 2019 13:23 supapon 528 KB 29