ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 35 คน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้งท่านางลอย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน