ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง


กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมภายในบูธ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในด้านการจัดบริการ
2. ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 31 ราย
3. ตรวจ วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาด้วยวิธีการนวด และประคบสมุนไพร จำนวน 41 ราย มีกลุ่มโรค Office Syndrome มารับบริการเป็นส่วนใหญ่
4. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย
5. ให้ความรู้เรื่อง การนวดดกจุดสะท้อนเท้า “ลด ละ เลิก บุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดเท้า
6. ให้ความรู้เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1-7 ในเทคนิคของ รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
7. ให้ความรู้การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ