ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด


นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32  ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้าน/องค์การเอกชน/นักวิชการด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร/     ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์เห็ด ยาและสมุนไพรไทยจีน ลำปางรักษ์สมุนไพร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ชอบ และใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองอย่างปลอดภัย รู้ข้อควรระวังการใช้สมุนไพร เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสืบค้นหาหมอพื้นบ้านที่ประชาชนศรัทธาเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ