มหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง   ๊Update !..


ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดมหกรรมโครงการ บูรณาการการจัดการสุขภาพภาคประชาชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ลานเอนกประสงค์  อบต.บ้านเป้าโดยมีนายเสาร์แก้ว  อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า การแสดงไลน์แด้นซ์ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”   การเสวนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินรายการโดย นางพรพรรณ  หว้าคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ร่วมเสวนา  นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เมืองลำปาง นายเกยูร  ทิยาว  ประธาน อสม.บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง ผู้แทนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ การประกวดบาสโลบ / ไลน์แด้นซ์จาก  7  หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้า นับเป็นหนึ่งในมหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของลำปาง