EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


EB4.1 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

EB4.2 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม

EB4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB4 ข้อ1,2 ก.ค August 19, 2019 13:43 jumb0_0 256 KB 40
png EB4 ข้อ3 ก.ค Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสา August 19, 2019 13:43 jumb0_0 381 KB 41
pdf EB4 ข้อ3 ก.ค.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร August 19, 2019 13:43 jumb0_0 35 KB 42