การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ปี 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หรือผู้เกี่ยวข้อง จาก 13 อำเภอ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 80 คน โดยมี พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม

ความหมายของ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)” ในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนฟังบรรยาย
การบรรยายเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย พญ. ดุสิดา ตู้ประกาย
บรรยากาศการเข้ากลุ่มเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สรุปและถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมภายหลังจากฟังบรรยาย August 21, 2019 10:58 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 199 KB 36
pdf สรุปประเด็นการประชุมโครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) August 21, 2019 10:58 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 238 KB 60
pdf ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมก่อนฟังบรรยาย August 21, 2019 14:16 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 MB 15