ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 : อาหารและพืชสมุนไพรบำรุงสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดประตูป่อง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน