ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Data Management จังหวัดลำปาง ปี 2562


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปาง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Data Management จังหวัดลำปาง 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้รับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ ตัวแทน จาก รพสต.ทุกอำเภอ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
zip Advance Excel ลำปาง August 24, 2019 11:26 NCD 5 MB 6
xls Exercise_01_Basic August 24, 2019 11:26 NCD 30 KB 6
xls Exercise_02_Function August 24, 2019 11:26 NCD 59 KB 2
xls Exercise_03_Database August 24, 2019 11:26 NCD 6 MB 1
xls Excel learning day 2 August 24, 2019 11:26 NCD 527 KB 1
pdf Excel training Lampang 2019 Day 2 August 24, 2019 11:26 NCD 1 MB 5
pdf Hypertension สสจ 09082019 TV HO August 24, 2019 11:26 NCD 6 MB 3
pdf NCDeducation August 24, 2019 11:27 NCD 9 MB 4