ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับ Service Plan ของโรงพยาบาลลำปาง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) ปีงบประมาณ 2562  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และมีระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันใน Service Plan ทั้งในเรื่องระบบบริการและข้อมูล  รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ Case Manager ในโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น 150 คน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pptx NCD นำเสนอถอดบทเรียน 24 สค62 August 24, 2019 15:51 NCD 2 MB 39
pdf Service plan COPD_เตรียมตรวจราชการ 3-5 กค. 62 August 24, 2019 15:51 NCD 2 MB 25