การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมะเร็ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลลำปาง
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำปางมีความเข้าใจในเรื่องการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการใช้น้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล และจัดบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกัน