อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอาชีวศึกษา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีการบรรยายหัวข้อ “รู้ทัน…เครื่องสำอาง”
และฐานกิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย การอ่านฉลากเครื่องสำอาง สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง การเลือกใช้ครีมกันแดด และการล้างหน้าให้สะอาดปราศจากสิว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้เครื่องสำอางได้อย่างปลอดภัย เหมาะกับสภาพผิว และปราศจากสารห้ามใช้