ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย


วันที่ 25 สิงหาคม 2562 อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน