การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง


  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องผาไท  โรงแรมเวียงลคอร นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 บรรยายนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการดำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563     ต่อประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ เชียงใหม่  ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่สปสช. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 45 คน