โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง   ๊Update !..


คลิก>> ดูสรุปผลการบันทึกผลฯ

คลิก>> ระบบบันทึกลดเค็ม

User:เลขประจำตัว 13 หลัก Password : 123456

แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ ครั้งที่ 1 (ระบบเดิม)


แอดไลน์กลุ่ม โครงการลดเค็มทั้งจังหวัดลำปาง >> คลิกแอดไลน์

หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303