สมุนไพรต้านเบาหวาน-ความดัน : 6 ธันวาคม 2562


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รณรงค์ปรับลดพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ลดหวาน และเพิ่มการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “สงฆ์ต้นแบบ โภขนาการดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาการดี” พร้อมทั้งได้มีการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เกี่ยวกับสมุนไพร ต้านเบาหวาน ความดัน โดยเฉพาะ พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ที่สามารถนำมาปรุงอาหาร ภายใต้ concept “การกินอาหารให้เป็นยา”