การดูแลผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน